menu

Disclaimer & copyright

Copyright ©

Alle producten van in deze webwinken worden door ons persoonlijk ontworpen en verzorgd. Alle ontwerpen op deze site getoond vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Werk mag dan ook niet zonder toestemming gekopieerd of nagemaakt worden door anderen. Het copyright of auteursrecht is het recht dat volgens de auteurswet toekomt aan de `maker` van een werk.

 

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden Keramiek Centrum Amsterdam/www.keramiek-centrum.nl/LotsDots, www.lotsdots.nl, www.lotsdots-shop.nl, hierna te noemen: Keramiek Centrum Amsterdam | LotsDots. Devestigd te Amsterdam, bereikbaar via email: lotsdots@xs4all.nl

Keramiek Centrum Amsterdam staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder handelsnummer 34156126.

1. Toepasselijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de website www.keramiek-centrum.nl, www.lotsdots.nl, www.lotsdots-shop.nl.

2. Akkoordverklaring

Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd genoemde sites te bezoeken en gebruik te maken van deze websites. Indien u gebruik maakt van www.lotsdots-shop.nl geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Keramiek Centrum Amsterdam | LotsDots is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot genoemde sites te ontzeggen.

3. Wijzigingen

Keramiek Centrum Amsterdam | LotsDots is te allen tijde gerechtigd de informatie op www.keramiek-centrum.nl|www.lotsdots.nl|www.lotsdots-shop.nl en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Keramiek Centrum Amsterdam | LotsDots adviseert u www.lotsdots.nl/www.lostdots-shop.nl en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Doel

Keramiek Centrum Amsterdam | LotsDots beoogt de bezoeker in de breedste zin des woords informatie te verstrekken over handgemaakte artikelen en de desiger-makers. Op de door Keramiek Centrum Amsterdam | LotsDots aangeboden produkten zijn de voorwaarden van Keramiek Centrum Amsterdam | LotsDots van toepassing. Keramiek Centrum Amsterdam | LotsDots streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel Keramiek Centrum Amsterdam | LotsDots  de informatie op www.keramiek-centrum.nl|www.lotsdots.nl|www.lotsdots-shop.nlmet uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks

Keramiek Centrum Amsterdam | LotsDots kan hyperlinks naar websites van partners van Keramiek Centrum Amsterdam | LotsDots en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie voor u als gebruiker verstrekt. Keramiek Centrum Amsterdam | LotsDots is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat Keramiek Centrum Amsterdam | LotsDots deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

6. Eigendom

Alle rechten op www.keramiek-centrum.nl|www.lotsdots.nl|www.lotsdots-shop.nl berusten volledig bij Keramiek Centrum Amsterdam | LotsDots, haar partners en adverteerders. Keramiek Centrum Amsterdam | LotsDots behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Keramiek Centrum Amsterdam | LotsDots, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina’s van www.keramiek-centrum.nl|www.lotsdots.nl|www.lotsdots-shop.nl geldt: ©2005-2018 Keramiek Centrum Amsterdam | LotsDots, Amsterdam, Nederland.

7. Informatie

www.keramiek-centrum.nl|www.lotsdots.nl|www.lotsdots-shop.nl en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina’s van de websites van Keramiek Centrum Amsterdam | LotsDots zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Keramiek Centrum Amsterdam | LotsDots. Het is niet toegestaan informatie die van Keramiek Centrum Amsterdam | LotsDots wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaarmaken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Gebruiksrecht

Keramiek Centrum Amsterdam | LotsDots verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de websites uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan www.keramiek-centrum.nl|www.lotsdots.nl|www.lotsdots-shop.nl te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om www.keramiek-centrum.nl|www.lotsdots.nl|www.lotsdots-shop.nl te kunnen raadplegen of www.keramiek-centrum.nl|www.lotsdots.nl|www.lotsdots-shop.nl in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om www.keramiek-centrum.nl|www.lotsdots.nl|www.lotsdots-shop.nl te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door Keramiek Centrum Amsterdam | LotsDots worden ontsloten. Bovendien is het verboden www.keramiek-centrum.nl|www.lotsdots.nl|www.lotsdots-shop.nl - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van Keramiek Centrum Amsterdam | LotsDotse voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, of de websites te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging

Keramiek Centrum Amsterdam | LotsDots spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma`s.

10. Plaatsing berichten

De berichten die de bezoeker van www.keramiek-centrum.nl|www.lotsdots.nl|www.lotsdots-shop.nl achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van Keramiek Centrum Amsterdam | LotsDots te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. Keramiek Centrum Amsterdam | LotsDots staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. Keramiek Centrum Amsterdam | LotsDots is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

11. Aansprakelijkheid

www.keramiek-centrum.nl|www.lotsdots.nl|www.lotsdots-shop.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van www.keramiek-centrum.nl|www.lotsdots.nl|www.lotsdots-shop.nl, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op www.keramiek-centrum.nl|www.lotsdots.nl|www.lotsdots-shop.nl of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf www.keramiek-centrum.nl|www.lotsdots.nl|www.lotsdots-shop.nl, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om www.keramiek-centrum.nl|www.lotsdots.nl|www.lotsdots-shop.nl te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Keramiek Centrum Amsterdam | LotsDots.

12. Conversie

Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

13.  Verkoop produkten

Voor de verkoop van produkten op www.keramiek-centrum.nl|www.lotsdots.nl|www.lotsdots-shop.nl gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van produkten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van www.keramiek-centrum.nl|www.lotsdots.nl|www.lotsdots-shop.nl worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Keramiek Centrum Amsterdam | LotsDots 2005-2018

© 2011 - 2019 KCA | LotsDots | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel